В края на 2019 г., в изпълнение на проекта А to UPgrade, адресирахме подробна онлайн анкета до над 1500 музиканти, техни представители и оператори в сферата на музикалната индустрия в България. Това проучване имаше за цел да отрази съществени характеристики от състоянието на сектора, да идентифицира основните предизвикателства пред които са изправени артистите и професионалистите в сферата на музиката. Благодарение на него ние ще можем още по-ефективно да помогнем за развитието на българските артисти по пътя им към международната сцена, както и в повишаване качеството им на работа в проектния мениджмънт.

AtoUPgrade

резултати и анализи от проведеното проучване

Възраст

 • 18-24 години
 • 25-29 години
 • 30-35 години
 • 35-44 години
 • Над 45 години

Пол

 • Мъже
 • Жени

Бележки

Две трети от участниците в проучването са на възраст от 25 до 35 години. Също така две трети от всички отговорили са мъже. Това би следвало да се разглежда и като извадка на активните представители от сферата, които са отделили внимание на настоящата анкета, за сметка на почти 10 пъти повече запитани. В по-голямата си част са музиканти, завършили музикално образование или са с трайно насочен интерес за професионална реализация в сферата на музиката.

Образование

 • Основно
 • Средно
 • Бакалавър
 • Магистър
 • Доктор
 • Друго

Бележки

Участниците декларират висок образователен статус - над 80% са с висше образование, от които преобладаващата част са със степен магистър. Сред отговорилите -друго- има доста, които уточняват, че са в процес на придобиване на образователна квалификация.

Бележки

Преобладават инструменталистите и вокалистите със собствени музикални идеи - указание за силно изразена склонност към творчески дейности. Продуцентите са около една пета от анкетираните. Артистичните мениджъри са около 10%. Анкетираните в повечето случаи се ангажират с изпълнението на различни дейности в процеса. Представените данни водят до извода, че музикалният сектор в България все още не е обособен като професионално организирана система, в която компетенциите и функциите в процеса са добре разпредлени. Повече от половината участници са реализирали повече от три самостоятелни авторски произведения или албуми. Следователно, имат сравнително богат опит в сферата на музикално-изпълнителското изкуство. Също толкова са и тези, които декларират, че планират собствени музикални проекти. Подобни данни са указание за висока степен на активност и интерес към реализацията на музикални проекти. Близо половината предвиждат да участват в проект на друг автор. Това предполага наличието на добре изразени нагласи за екипна работа, въпреки че посочват именно екипната работа като основно предизвикателство в творческия процес. Също почти толкова планират да създадат и собствен видео продукт – налице е склонност за реализация на по-сложни продукции с участието на по-големи и специализирани екипи.

Сфера на изява

студент 6%
инструменталист / вокалист с авторски проект 54%
инструменталист / вокалист в чужд проект 38%
инструменталист / вокалист с до 3 издадени произведения 12%
инструменталист / вокалист с над 3 издадени произведения или албум 46%
планиращ запис / издаване на произведения или албум 46%
планиращ създаване на видеоклип 35%
представител на звукозаписно студио 9%
агент / мениджър 11%
продуцент 18%
Други специфични дейности под 1% от запитаните 10%

Разпространение

платформи със свободен достъп ( YouTube, SoundCloud и др) 81%
платформи с платен достъп 56%
търговска мрежа чрез партньор 22%
на концерти и участия 74%
самостоятелно разпространение 37%
Други специфични дейности под 1% от запитаните 4%

Предизвикателства

Работа в екип 20%
липса на постоянен състав 21%
намиране на спонсори 66%
оформяне и представяне на проекти за финансиране 46%
намиране на ангажименти 50%
участие на фестивали 47%
разпространение на съдържание 35%
всички изброени 13%
нямам предизвикателства / аз съм Бог 1%
Достигане до широка аудитория 2%

Бележки

Почти всички анкетирани използват онлайн платформи със свободен достъп. Те улесняват максимално създаването на публично съдържание, но глобалната картина поставя на дневен ред качеството на представяне. Често срещана практика сред анкетираните е разпространението на собствени продукти по време на концертни участия. В съвременната ситуация притежаването на продукти на CD, както и завръщането на виниловите грамофонни плочи се натоварват с по-силно изразени ценностни и имиджови елементи. Две трети от участниците в анкетата са склонни да ползват и платформи с платен достъп. Това е индикация за по-трайно обвързан интерес за популяризиране на собствената си продукция. Привържениците на директния маркетинг са близо половината от анкетираните. Разпространението в търговската мрежа ангажира около една четвърт от отговорите. Съгласно направените изводи предстои увеличаване на сделките с музикални продукти, но със значително увеличение в дигиталните търговски платформи. Участията в музикални събития и платените участия в заведения са водещи по значение. Това показва, че сред анкетираните преобладават представители на популярната музика, рока и джаза. Тяхната дейност се представя преобладаващо в заведения – ресторанти и барове. По-малко от тях намират своята публика в онлайн излъчвания, а близо половината отговарят, че присъстват в радио и телевизионните програми. По отношение на предизвикателствата, най-много от анкетираните посочват намирането на спонсори, а почти половината подготовка и представяне на проекти с цел финансиране, което валидира общите наблюдения за трудности в набирането на средства за музикални проекти. Половината запитани срещат предизвикателства при осигуряване на регулярни ангажименти и фестивално участие, което често се дължи на липса на стратегия за развитие и разпространение, както и активни усилия за изграждане на умения и навици за кандидатстване по отворените покани на фестивали и форуми, следене на календари със събития и пр. Една трета срещат трудности в разпространението на своето съдържание, а една четвърт в екипната работа и липсата на постоянен състав. Това е любопитно явление, отчитайки големия процент от запитаните, които планират дейности в екип и тези, които са ангажирани в чужди проекти.

Представителство

 • Да
 • Не
 • В момента си търся
 • Само по конкретни проекти
 • Агент / Представляващ организация

Бележки

Значителна част от анкетираните нямат зад себе си организация, която да ги представлява. Това може да се разгледа като поредното доказателство за слаба професионална хигиена в организацията на сектора - с недостатъчно разграничени отговорности на участниците в създаването и разпространението на музикални продукти. Наблюдава се и разминаване в показателите на отговорите тук и определянето на дейности в сферата.

Доходи

 • основен доход от музикална дейност
 • задоволителен доход от музикална дейност, комбиниран с допълнителна дейност
 • много нисък и нередовен доход от музикална дейност, основния доход идва от друга дейност
 • дебютиращ артист без реален доход и инвестиращ в развитие
 • студент в процес на изграждане на портфолио
 • нямам доходи от музикална дейност
 • Други обстоятелства

Бележки

Преобладаващата част от анкетираните разчитат на собствени средства за реализацията на творческите си проекти. Това изразява нагласа за търсене на собствени решения в процеса с всички произтичащи професионални компромиси. Подобна ситуация илюстрира нестабилност и силно влияние на случайни, а не на институционално закрепени инструменти за създаването на творчески продукт.

Финансиране на творчески продукти

собствени средства 98%
спонсори 32%
частни фондове 10%
общински публични средства 13%
НФК и Министерство на културата 17%
партньори и приятели 3%

Бележки

Преобладаващата част от анкетираните разчитат на собствени средства за реализацията на творческите си проекти или създаване на продукти. Това изразява нагласа за търсене на собствени решения в процеса с всички произтичащи професионални компромиси.

Бележки

Обощените резултати, както в предния въпрос, така и тук, илюстрират нестабилност и силно влияние на случайни, а не на институционално закрепени инструменти за създаването на творчески продукт. Вторият по избор посочен отговор, който се отнася за размяната на услуги отваря вратата за друг наболял проблем в сферата - липсата на декларирани отношения и доходи, оборот на реални парични средства, добри условия на труд и отговорност по отношение на качеството на въпросните услуги.

Източници на средства за реализация

ползвам лични средства
размяна на услуги и участия с приятели
привличане на спонсори
чрез продажба на билети и свързани продукти
чрез общински и публични фондове

Умения по финансов мениджмънт

 • Нямам представа какво е финансов мениджмънт
 • Имам базови умения
 • Имам задоволителни умения
 • Имам много добри умения
 • Имам експертни умения

Бележки

Една трета от участниците оценяват уменията си по финансов мениджмънт като средни. !0% не разпознават значението на финансов мениджмънт или управлението на парични средства. Голям е и процента на участници, заявили, че имат базови умения, такава самооценка чество се свързва с потенциални рискове и слаби резултати. Една трета са отговорите, които обещават добро управление на финансите. Това на практика не кореспондира добре с факта, че масово отсъстват представители и организации с нужния капацитет и експертиза, които да управляват финансовите процеси.

Представителни материали

 • Да
 • Не
 • В процес на подготовка
 • Не мога да си изготвя сам
 • Предстои изготвяне на нови

Бележки

Над 80% от анкетираните твърдят, че имат създадени материали за представяне. Отчитайки посочените отговори при предизвикателствата, както и проведените дискусии по време на организирани работни групи с представители на финансиращи организации, професионални представителства и съюзи, често срещан проблем е качеството на представителните материали. Като тенденция се наблюдава липсата на представителност сред визуални и аудио материали, в това число на физически и дигитален носител. Наличието на добри представителни материали в случаите на самоменажиране са с изключителна важност при намирането на средства и ангажименти.

Представяне пред спонсор

 • Да
 • Не

Постигнати резултати

 • 1 подкрепен проект
 • 2 или повече подкрепени проекти
 • търсил съм, но не съм намирал спонсор
 • не съм търсил спонсор
 • нямам интерес към спонсори
 • не съм представял
 • в процес на преговори

Бележки

Две трети от анкетираните заявяват, че не са търсили или не са намирали спонсорство. Заедно с това признават, че са загрижени за намиране на частни спонсори за реализацията на творчески продукт. Чести причини за слабите резултати в това направление са познаване на дефинициите за спонсорство, важните специфики в този тип отношения и административен и комуникационен капацитет за установяването им.

Опит с фондове

 • Да
 • Не
 • Не съм чувал/а за фондове
 • Участвал съм в чужди проекти

Бележки

Едва 42% от анкетираните са потърсили финансиране чрез фондове. Това сочи за липса на достатъчно интерес, капацитет и доверие към този тип финансиране. Възможните причини до известна степен могат да се крият и в слабото популяризиране на дейностите на фондовете на национално и общинско ниво. Причини за липсата на популяризиране на дейностите при тях са липсата на достатъчно средства и на достатъчен административен капацитет. Изненадващо висок е броят на напълно незапознати с фондовете и техните програми (10%).

Постигнати резултати

 • 1 одобрен за последните 2 години
 • 1 одобрен за последната година
 • 2 или повече одобрени за последната година
 • Нямам одобрени проекти, но съм кандидатствал
 • Имам интерес, но не съм кандидатствал
 • Нямам интерес и не съм представял проекти
 • Очаквам резултати

Бележки

Едва 10% от анкетираните имат повече от два одобрени проекти при кандидатстване пред различни фондове, сходен е броят на получилите еднократна подкрепа за последната година или две. Това е ясно указание за отсъствието на капацитет за търсене на финансиране с този инструмент. Потвърждение на последното е наличието на голям брой отговорили (50%), които имат интерес, но не са предприели действие.

Бележки

Самооценката за комуникационните умения, където на преден план стоят неформални контакти, е с относително по-високи стойности. Важно уточнение е, че комуникационните умения стоят в основата на договарянето на ангажименти, намирането на спонсори и представяне пред фондове.

Комуникационни умения

 • много слаби умения
 • имам базови умения
 • имам задоволителни умения
 • имам много добри умения
 • имам отлични умения

Достигане до аудитория

участие в музикални събития 85%
платени участия в барове и други заведения 60%
излъчване по медии 50%
онлайн и специализирани платформи 54%
все още не се разпространявам 4%

Използване на социални мрежи и платформи

ежедневни публикации на професионална страница 58%
нередовни публикации 48%
агенти/продуценти поддържат комуникационни канали 6%
не използвам, но искам да се науча 7%
предстои да създам канали 2%

Бележки

Във връзка с комуникационните умения свързани с разпространение, достигане до аудитория и изграждане на имидж, тук изследваме и каналите за комуникация и представяне. Повече от две трети сочат, че използват всекидневно социалните мрежи за публикация на съдържание, едва при 6% с тази дейност се занимават продуцентите, където се очаква да се ползва по-широка мрежа и добри практики. Участията в музикални събития и платените участия в заведения са водещи по значение. Това показва, че сред анкетираните преобладават представители на популярната музика, рока и джаза. Тяхната дейност се представя преобладаващо в заведения – ресторанти и барове. По-малко от тях намират своята публика в онлайн излъчвания, а близо половината отговарят, че присъстват в радио и телевизионните програми.

Умения за проектен мениджмънт

 • Нямам представа какво е проектен мениджмънт
 • Имам базови умения
 • Имам задоволителни умения
 • Имам много добри умения
 • Имам експертни умения

Бележки

Интерес представлява разглеждането на резултатите по отношение на самооценката за умения по проектен мениджмънт в сферата- развитие на проект, подготовка на документи и реализация на проекти (управление на повече процеси за продължителен период от време, свързани с избор и управление на екип). Като тенденция се затвърждава големият брой отговори със слаби познания. Отново една трета са участниците, които намират уменията си за над средните. В заключение можем да кажем, че наложилата се тенденция на слаба успеваемост сред спонсори, фондове и качествено разпространение имат своите ясни първопричини.

Ангажиране на екперти

 • да, за цялостно развитие и управление на проекти
 • да, но само за да ме насочат
 • не, бих се справил сам
 • ангажирам професионалисти за специфичните дейности

Бележки

След предходните заключения трябва да се обърне внимание каква част от анкетираните биха се обърнали към експерти. Повече от половината участници заявяват, че са склонни да се доверят изцяло на експерти, които да им съдействат за подготовка на материали и проекти. Около една трета са готови да приемат подобно съдействие под формата на конкретни консултации и насоки. В случая втората група е относително по-трайно и професионално ангажирана с дейността си, доколкото изразява нагласата за по-критично отношение спрямо съветите на експерти.

Бележки

Във връзка с ясно изразените нужди от повишаване на капацитета в сферата на финансов и проектен мениджмънт и подобряване на комуникационните умения, изследвахме нагласите и интереса към образователни, специализирани събития и инструменти за финансиране. При търсене на информация голяма част от анкетираните разчитат на интернет и социалните мрежи. Слабо изразената склонност за търсенето на информация от специализирани издания е още едно доказателство за ниската степен на професионализация. Преобладават очаквания за активна намеса на случайности в реализацията на професионални ангажименти.

Набавяне на информация за конкурси и събития

специализирани печатни издания 12%
страници във фейсбук 78%
официален сайт и програми 68%
от познати и колеги 96%
от информация в университета 12%
не се информирам 5%
друго 5%

Бележки

Огромна част от анкетираните заявяват, че биха желали да получават информация за обучителни събития и проекти за финансиране. Подобен резултат потвърждава нуждата от създаването на платформа като A to UPgrade за регулярна информация в помощ на музикалния сектор. Нарастващото й ползване ще бъде важен показател за нарастващата професионализация в сектора.

Интерес към образователни събития

 • да, имам голям интерес
 • не съм сигурен
 • по-скоро бих ангажирал продуцент
 • не мисля, че ще ми бъде полезно
 • при специфични обстоятелства

Желание за информиране за обучителни събития

 • да
 • не
 • може би и при определени условия

Желание за посещаване на обучителни събития

 • да, би ми било полезно
 • не бих пропуснал такива събития
 • може би, ако имам време
 • по-скоро не

Бележки

Много голяма част от анкетираните заявяват желание и намерение за участие и включване в събития и програми за допълнителни знания засягащи проектния мениджмънт, комуникациите, кариерно развитие, разпространението и управлението на ресурси.

Бележки

Готовността за заплащане на определена такса за образователни услуги е надежден показател за дългосрочни перспективи в професионалната реализация на участниците в анкетата като музиканти. Същевременно с това планирането и ангажирането им с подобни дейности изисква силно изразена практическа насоченост, удостоверяваща бързи ефекти.

Готовност за инвестиция в обучителни събития

 • да
 • не
 • може би
 • зависи каква

Сума за инвестиция в обучителни събития

 • до 10 лв
 • до 20 лв
 • до 30 лв
 • повече
 • не бих платил
 • други отговори

КРЕДИТ

Проучването е реализирано с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура 2019, по програма Публики, модул - Привличане и развитие на публики. Обработката на резултатите и анализите са подготвени и съгласувани с д-р Лююбомир Кутин. Всички данни и анализи могат да бъдат ползвани с научна и образователна цел.

Последвайте ни в социалните медии: